Увійти на сайт
Логін:
Пароль:
Регістрація  :  Пароль?  :  Закрити
Рекомендуем так же посмотреть фильмы и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе скачать аниме у нас на портале
Головна Контакти Правила сайту Стрічка RSS
Статут Народного Руху України
Державнiсть, Демократiя, Реформи!
Народний Рух України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Народний Рух України (НРУ‚ Рух) — масова політична партія‚ що виникла і діє як вияв народної ініціативи за оновлення суспільства‚ державну незалежність України‚ побудову національної демократичної держави.
2. Головною метою діяльності Руху є:
- утвердження державної незалежності України;
- розбудова української національної демократичної держави.
3. Рух ставить перед собою такі завдання:
а) сприяти перетворенню України в національну демократичну правову державу‚ покликану забезпечити вільний розвиток особистості‚ захист прав людини і нації‚ безперешкодне здійснення демократичних свобод;
б) домагатися побудови в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з пріоритетом приватної власності; надійного захисту інтересів виробників і споживачів; високого життєвого рівня; інтеґрації України в європейську та світову економічні системи;
в) сприяти духовному відродженню української нації‚ всебічному розвиткові української мови і культури‚ подоланню наслідків політики русифікації‚ відродженню історичної пам´яті і національної свідомості громадян України;
г) сприяти захисту і примноженню культурних‚ політичних та господарських традицій українського народу‚ відстоювати християнські та загальнолюдські цінності; недоторканість особи та приватної власності‚ гармонійну взаємодію особи‚ родини‚ нації‚ суспільства та держави;
ґ) сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних меншостей та етнічних груп‚ що проживають на території України‚ стояти на захисті їхніх життєвих прав та інтересів;
д) надавати допомогу українцям в інших державах у їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності‚ розвитку їхньої культури‚ освіти; сприяти їхнім культурним та економічним зв´язкам з Україною; сприяти поверненню українців‚ які того бажають‚ на їхню історичну батьківщину;
е) відстоювати національні інтереси України‚ домагатися гарантій безпеки її громадян і прагнути побудови безпечного і стабільного громадянського суспільства.
4. Рух підтримує взаємини і співпрацює з політичними партіями‚ громадськими‚ у тому числі національно-культурними‚ релігійними організаціями‚ іншими добровільними об´єднаннями громадян, які своєю діяльністю забезпечують розбудову Української національної демократичної держави, у розв´язанні назрілих питань державного й суспільного життя в Україні‚ бере участь у виборчих кампаніях з погодженою платформою чи висуненні спільних кандидатів‚ проведенні спільних заходів тощо.
Рух налагоджує зв´язки та співпрацю з партіями та іншими об´єднаннями громадян за межами України та іноземними громадянами у відповідності з чинним законодавством.
5. Налагоджуючи зв´язки і підтримуючи відношення з будь-якою ланкою політичної системи України‚ Рух виходить з того‚ що такі стосунки мають ґрунтуватися на засадах доброї волі‚ невтручання‚ демократичного діалогу та взаємної поваги.
6. Рух як політична партія діє відповідно до своєї Програми та свого Статуту в межах Конституції та законів України. Рух бере участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування‚ а також у здійсненні і реалізації Програми через своїх представників‚ обраних та призначених до органів державної влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів.
7. Рух діє демократичними‚ конституційними методами‚ з дотриманням принципів гласності‚ плюралізму думок‚ неприпустимості переслідування за переконання‚ поваги до особистості. Рух заперечує будь-яку дискримінацію‚ міжнаціональну‚ релігійну та всяку іншу ворожнечу й насильство та їх проповідування.
8. Рух здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства таким чином:
а) співпрацює з державними установами‚ органами державної влади всіх рівнів та органами місцевого самоврядування‚ політичними партіями та іншими об´єднаннями громадян‚ які ставлять за мету розбудову незалежної Української держави‚ у розв´язанні питань‚ передбачених Програмою та Статутом Руху;
б) бере участь у виборчих кампаніях‚ висуває власних кандидатів у депутати, в межах чинного законодавства ініціює питання про відкликання депутатів та міських, селищних, сільських голів, які не виправдали довір´я виборців;
в) узагальнює‚ розробляє та подає органам законодавчої та виконавчої влади пропозиції‚ що випливають із завдань Програми Руху; пропонує місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування проекти рішень з різних питань місцевого значення;
г) організовує вивчення громадської думки і публікує результати‚ вносить пропозиції щодо референдумів і бере участь у їх проведенні;
ґ) бере участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування; застосовує законні методи впливу на органи державної влади та місцевого самоврядування;
д) домагається дотримання в Україні положень Загальної декларації прав людини‚ Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі‚ інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;
е) сприяє відродженню національних традицій та звичаїв‚ бере участь в організації відзначення пам´ятних національних дат і свят;
є) здійснює видавничу діяльність згідно з чинним законодавством; видає свої газети‚ бюлетені‚ інформаційні листки; розповсюджує інформацію у вигляді летючок‚ плакатів‚ звернень‚ відкритих листів‚ а також через засоби масової інформації;
ж) організовує різні види громадських робіт; доглядає за пам´ятками історико-культурної спадщини;
з) організовує диспути‚ колоквіуми з актуальних питань‚ створює експертні комісії‚ організовує лекції‚ проводить культурні‚ доброчинні заходи;
и) сприяє активізації підприємницької діяльності‚ розвиткові приватного господарства в місті і на селі;
і) організовує і проводить мітинги‚ збори‚ демонстрації‚ марші‚ походи‚ пікетування та інші масові заходи.
9. Рух об´єднує громадян України незалежно від їхньої національності‚ приналежності до громадських організацій‚ релігійних переконань‚ статі‚ соціального стану. На досягнення цілей та здійснення завдань, передбачених його Програмою та Статутом, Рух утворює коаліції та блоки. Рух представляє і захищає своїх членів у державних та громадських організаціях.

ІІ. УЧАСТЬ У НАРОДНОМУ РУСІ УКРАЇНИ

10. Членом Руху може стати громадянин України з 18-річного віку‚ який визнає Програму та Статут Руху‚ своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню його завдань і не перебуває в інших політичних партіях.
11. Вступ у члени Руху здійснюється на основі письмової заяви за наявності письмових рекомендацій двох членів Руху із партійним стажем не менше одного року.
Рішення про прийняття в члени Руху ухвалює первинний осередок Руху після розгляду заяви та рекомендацій у присутності заявника. Рішення про прийом до Руху, ухвалене первинним осередком Руху, затверджується керівним органом (радою або проводом) районної організації Руху за поданням голови осередку. Особа набуває статусу члена НРУ з моменту затвердження рішення про прийняття до Руху районною організацією.
Право прийняття у члени Руху мають також керівні органи - районні та обласні (крайові) проводи та ради, Політична Рада Руху, Центральний Провід Руху. Прийняття до Руху цими органами здійснюється на тих же підставах і в тому ж порядку, що й осередком. Рішення цих органів про прийняття до Руху не потребує затвердження.
12. Член Руху має членський квиток, зразок якого затверджується Центральним Проводом Руху. Членські квитки Руху мають єдину нумерацію і є документами суворої звітності.
13. Член Руху сплачує членські внески. Розмір щомісячного членського внеску визначається членом Руху особисто‚ але не може бути меншим від мінімального рівня‚ встановленого обласною (крайовою) організацією Руху.
14. Особовий облік членів Руху ведеться на всіх структурних рівнях організації – у первинному осередку, районній та обласній (крайовій) організації, Апараті Центрального Проводу Руху.
Заяви про вступ до Руху разом з рекомендаціями зберігаються в органі‚ який проводив прийом у члени Руху. Оригінали або копії заяв та облікові картки членів Руху зберігаються в районних організаціях Руху. Копії облікових карток зберігаються також в управах обласних організацій та Апараті Центрального Проводу Руху.
15. Члени Руху об´єднуються в первинні осередки. Кожен член Руху належить до одного з первинних осередків.
Член Руху, який протягом двох місяців без поважних причин не стоїть на обліку в жодному осередку, вважається таким, що вибув з Руху.
16. Особи, прийняті до Руху первинним осередком, стають на облік у цьому осередку.
Особи, прийняті до Руху керівними органами, стають на облік у первинному осередку за їх особистою письмовою заявою і згодою осередку.
Член Руху при переході до іншого осередку у тій же районній організації ставиться на облік первинним осередком за його особистою письмовою заявою та за згодою цього осередку. Про зміну місця обліку ставиться до відома районна організація.
Член Руху при переході до осередку в іншій районній організації ставиться на облік первинним осередком за його особистою письмовою заявою та за згодою цього осередку за наявності облікової картки, виданої попередньою районною організацією. Облікова картка передається до районної організації головою осередку.
Районна організація зобов’язана передати інформацію про перехід члена Руху до іншого осередку до вищих структурних ланок Руху.
17. Член Руху має право:
– висловлювати в межах організацій Руху свої погляди та подавати пропозиції стосовно діяльності Руху до будь-якого керівного органу Руху;
– брати участь в організації заходів відповідно до Програми та Статуту Руху;
– брати участь у виборах до керівних органів Руху‚ висувати свою та інші кандидатури‚ бути обраним до органів Руху відповідно до Статуту Руху;
– на захист Рухом його честі і гідності;
– отримувати інформацію про діяльність Руху, його структур та керівних органів;
– оскаржити у керівних органах вищого рівня рішення організації нижчого рівня, які його стосуються;
– об’єднуватися разом з іншими членами Руху у первинні осередки;
– переходити до іншого осередку за згодою цього осередку;
– вільно виходити з Руху.
18. Член Руху зобов’язаний:
– діяти відповідно до цілей і завдань Руху‚ визначених Статутом та Програмою Руху‚ обов’язковими рішеннями керівних органів Руху;
– керуватися Статутом та Програмою Руху‚ пропагувати їх‚ робити свій внесок у здійснення завдань Руху;
– дбати про зміцнення впливу та авторитету Руху;
- брати участь у заходах Руху;
- сплачувати членські внески;
– у своїй діяльності дотримуватися норм моралі та ділової конструктивної критики;
– брати участь у роботі свого первинного осередку.
19. За рішенням керівних органів Руху може проводитися перереєстрація членів Руху. Перереєстрація відбувається у встановлені рішенням строки за особистої участі члена Руху на засіданнях первинних осередків або загальних зборах районних (інших з статусом районної) організацій Руху.
Особиста перереєстрація членів Руху може відбуватися на засіданнях керівних органів Руху (крім конференцій та З’їзду Руху), а також в особливих випадках - на засіданнях оргкомітетів, створених відповідно до статей 70 та 83 Статуту.
Центральний Провід Руху приймає рішення про проведення перереєстрації в усій партії або в окремій обласній (крайовій) чи районній (іншій з статусом районної) організації.
Обласна (крайова) рада Руху приймає рішення про проведення перереєстрації в окремій районній (іншій з статусом районної) організації чи окремого первинного осередку.
Провід обласної (крайової) організації або районна рада Руху приймає рішення про перереєстрацію членів окремого первинного осередку.
Про проходження членом Руху перереєстрації робиться відмітка у членському квитку. Після завершення перереєстрації членський квиток без відмітки про перереєстрацію втрачає чинність.
20. Вибуття з членів Руху відбувається:
а) за особистою заявою;
б) у випадку, коли член Руху протягом більше як двох місяців без поважних причин не стоїть на обліку в жодному первинному осередку;
в) внаслідок відмови від перереєстрації або її непроходження у встановлений термін;
г) внаслідок втрати особою громадянства України;
ґ) внаслідок набуття особою членства в іншій політичній партії;
д) внаслідок виключення з Руху.
У випадках, передбачених пунктами а) – ґ), первинний осередок або керівний орган Руху приймає рішення про визнання особи такою, що вибула з Руху. Про таке рішення повідомляється усі структурні рівні Руху, на яких ведеться особовий облік членів Руху.
21. Член Руху‚ який порушив Програму чи Статут Руху‚ перешкодив здійсненню діяльності Руху або завдав шкоди авторитетові Руху‚ може підлягати стягненню у вигляді застереження або догани. Стягнення накладається рішенням осередку або ухвалою керівного органу Руху. Ухвала про стягнення приймається обласним або центральним керівним органом Руху після висновку відповідно обласної або Центральної контрольно-ревізійної комісії.
Рішення про накладення стягнення доводиться до відома члена Руху, на якого воно накладене, під розписку або надсилається йому рекомендованим листом. Рішення про стягнення протягом місяця може бути оскаржене членом Руху, на якого воно накладене, до вищого керівного органу Руху. Заява про оскарження повинна бути розглянута протягом не більше ніж двох місяців. Про наслідки розгляду оскарження заявникові надається письмова відповідь.
22. Член Руху‚ який грубо порушив Програму чи Статут Руху‚ обов’язкові рішення керівних органів партії, суттєво перешкодив здійсненню діяльності Руху або завдав значної шкоди авторитетові Руху‚ може бути виключений з партії.
Порушення членом Руху ухвал вищих органів з виборчих питань‚ прийнятих у межах їхньої компетенції‚ чи протидія їх здійсненню є підставою для виключення з Руху.
Виключення з Руху (з урахуванням обмежень, встановлених статтями 23 та 24 Статуту) здійснюється:
– за рішенням зборів первинного осередку‚ яке затверджується керівним органом районної організації;
– за рішенням районної конференції (загальних зборів) або районної ради Руху;
– за рішенням обласної (крайової) конференції, обласної (крайової) ради або проводу обласної (крайової) організації Руху після висновку обласної контрольно-ревізійної комісії;
– за рішенням Центрального Проводу Руху, Політичної Ради Руху після висновку Центральної контрольно-ревізійної комісії.
Всеукраїнські Збори (З’їзд) Руху мають право виключення з Руху будь-якого члена Руху.
23. Рішення про виключення з Руху членів керівних органів Руху може прийматися:
а) щодо членів районної ради Руху – районною конференцією, керівним органом обласної (крайової) організації, Політичною Радою Руху, Центральним Проводом Руху;
б) щодо членів обласної (крайової) ради Руху та обласної контрольно-ревізійної комісії – обласною (крайовою) конференцією, Політичною Радою Руху, Центральним Проводом Руху;
в) щодо членів фракції Руху у Верховній Раді України, які не є членами Центрального Проводу чи Центральної контрольно-ревізійної комісії Руху, – Центральним Проводом Руху.
24. У разі, якщо член Центрального Проводу чи Центральної контрольно-ревізійної комісії Руху грубо порушив Програму чи Статут Руху або завдав шкоди авторитетові Руху, Центральний Провід Руху може після висновків Центральної контрольно-ревізійної комісії двома третинами свого статутного складу прийняти рішення про призупинення цією особою виконання обов’язків члена Центрального Проводу чи Центральної контрольно-ревізійної комісії або про призупинення його членства в Русі до прийняття відповідної ухвали Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху.
Таке рішення до його розгляду Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху може бути скасоване Центральним Проводом Руху у тому ж порядку не раніше, ніж на наступному засіданні.
25. Рішення про виключення з Руху може бути оскаржене особою, щодо якої воно прийняте, до вищого керівного органу Руху, вказаного у статті 23 Статуту, або безпосередньо до обласної чи Центральної контрольно-ревізійної комісії протягом одного місяця з дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута у термін до трьох місяців; рішення відповідним органом приймається у тому ж порядку, що і рішення про виключення.
До прийняття остаточного рішення за особою, щодо якої прийняте рішення про виключення з Руху, зберігаються права та обов’язки члена Руху, за винятком права бути обраним до керівних органів Руху. Повноваження раніше обраного члена керівного органу Руху на час розгляду справи про його виключення призупиняються.
26. Особи, що вибули з Руху на підставах, передбачених пунктами а)–ґ) статті 20 Статуту, мають право на звернення щодо їх поновлення в Русі при умові усунення вказаних підстав та на збереження відповідного партійного стажу. Заяви про поновлення в Русі осіб, які вибули з Руху, розглядаються на тих же підставах, що і заяви про прийом у партію. Рекомендації двох членів партії при цьому не обов’язкові. Збори осередку або відповідний керівний орган Руху приймають рішення щодо поновлення заявника в Русі та стосовно збереження його попереднього партійного стажу. Рішення осередку щодо поновлення в Русі та стосовно збереження партійного стажу підлягає затвердженню районною радою Руху.
27. Особи, виключені з Руху на підставі статті 22 Статуту, мають право на звернення щодо їх поновлення в Русі:
– особи, виключені зборами осередку – до цього ж осередку або до керівного органу Руху;
– особи, виключені районною конференцією або районною радою Руху, проводом обласної (крайової) організації – до обласної (крайової) ради Руху або Центрального Проводу Руху;
– особи, виключені обласною (крайовою) конференцією або радою Руху, Центральним Проводом Руху – до Центрального Проводу Руху.
Рішення первинного осередку про поновлення в Русі особи, раніше виключеної з Руху, затверджується районною радою Руху.
Рішення керівного органу Руху щодо поновлення в Русі розглядається з заслуховуванням позиції органу (осередку), який приймав рішення про виключення з Руху.
Особи, виключені з Руху Всеукраїнськими Зборами (З’їздом) Руху, можуть бути поновлені в Русі рішенням Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Руху за поданням Центрального Проводу Руху.
Поновлення в Русі повинно супроводжуватися рішенням стосовно збереження попереднього партійного стажу поновленого.
27-1. Член Руху, обраний або призначений на посаду, несумісну з членством у політичній партії, має право зупинити членство у Русі на час перебування на вказаній посаді. Зупинення членства у Русі відбувається шляхом подання членом Руху письмової заяви до проводу відповідної обласної (крайової) організації або Політичної Ради Руху із зазначенням підстави зупинення членства в Русі. Провід обласної (крайової) організації або Політрада Руху беруть до відома заяву і повідомляють про зупинення членства організацію (осередок) Руху, на обліку в якій перебуває член Руху.
Член Руху, який зупинив членство у Русі, після припинення дії причин, які викликали зупинення членства, може відновити членство у Русі. Відновлення членства відбувається шляхом подання письмової заяви до проводу відповідної обласної (крайової) організації або Політичної Ради Руху. Провід обласної (крайової) організації або Політрада Руху беруть до відома заяву і повідомляють про відновлення членства в Русі організацію (осередок) Руху, на обліку в якій перебував член Руху.
Якщо особа, яка зупинила членство в Русі, протягом шести місяців після припинення дії причин, які викликали зупинення членства, не відновлює членства в Русі, вона вважається такою, що вибула з Руху.
28. Первинні осередки та районні (міські, селищні, сільські) організації Руху можуть створювати групи прихильників Народного Руху України. Прихильники Руху можуть запрошуватися на збори осередку, загальні збори районної (міської, селищної, сільської) організації Руху з правом дорадчого голосу, брати участь в організації та проведенні масових акцій та виборчих кампаній Руху. Статус прихильника не надає особі прав члена Руху.
только лучшие скачать мультфильмы с нашего сайта, рекомендуем DataLife Engine установить, а ещё скачать драйвера с нашего ресурса.